Leping

I ÜLDSÄTTED

 

 

 1. Rendile andja:     Autec OÜ .

         Rentnik – isik kellega sõlmitakse rendileping.

         Teine juht – isik või iskud, kellel on lisaks rentnikule õigus sõidukit juhtida.

         Rendileping kehtib alates sõlmimisest kuni sõiduki tagastamiseni lepingus märgitud ajal ja kohta.

Pretensioonide korral kehtib rendileping kuni pretensioonide lahendamiseni.

 1. Rendipäeva pikkus on 24 tundi.
 2. Kütus ei sisaldu rendihinnas. Sõiduk antakse rentnikule üle täis paagiga ja rentnikul on kohustus tagastada sõiduk täis paagiga. Kui seda ei ole tehtud on rentnik kohustatud tasuma puuduoleva kütuse eest 1,5 kordse turuhinna iga puuduva liitri kohta ja tankimistasu 10€. Valesti tangitud kütusest tekitatud kahju korvab rentnik.
 3. Käesolev leping jõustub allkirjastamisest ja lõppeb sõiduki tagastamisega pretensioonide puudumisel.
 4. Rentnik saab rendiperioodi alguses puhta auto. Rentnik peab tagastama auto puhtana. Määrdunud auto tagastamisel lisandub pesula tasu 25€.
 5. Rentnikul on õigus sõita autoga rendilepingus näidatud riikides. SÕIDUKI VIIMINE ÜLE EESTI VABARIIGI RIIGIPIIRI ON ILMA RENDILEANDJA KIRJALIKU LOATA KEELATUD!
 6. Kõigil meie sõidukitel on üle Euroopa kehtiv tasuta autoabi pakett.
 7. Rendiperioodil saadud trahvid kuuluvad sissenõudmisele ka tagantjärgi. Trahvid, millest rendileandjat ei teavitatud, nõutakse hiljem sisse kahekordselt.

 

II RENTNIKU ÕIGUSED

 1. Rentnikul on õigus kasutada sõidukit.
 2. Rentnikul on õigus saada endale sõiduki kasutamisest saadav tulu.
 3. Rentnikul on õigus kahju hüvitisele temale kolmandate isikute poolt tekitatud kahju osas.
 4. Rentnikul on õigus kasutada sõidukit ainult siis, kui ta on vähemalt 21 aastat vana ja omab mootorsõiduki juhistaaži vähemalt kaks aastat. Samad tingimused laienevad ka renilepingus märgitud teistele juhtidele.

 

III RENTNIKU KOHUSTUSED

 1. Rentnik kohustub tegema ettemaksu rendiperioodiks.
 2. Rentnik on kohustatud sõiduki üle vaatama enne enda kasutusse võtmist ning veenduma selle sobilikkuses ja korrasolekus. Allkiri lepingul kinnitab pretensioonide puudumist.
 3. Rentnik on kohustatud sõidukit kasutama vastavalt valmistajatehase juhendile.
 4. Rentnik on kohustatud hoolitsema rendisõiduki eest heaperemehelikult ja kõrvaldama tekkinud puudused VÕS § 345 lg. 1 toodud tingimustel (kandma kulu).
 5. Rentnikul on keelatud sõidukit kasutada ebaseaduslikuks tegevuseks või seadusevastastel eesmärkidel, samuti pukseerimiseks, autovõidusõiduks, õppesõiduks jne.
 6. Rentnik on kohustatud sõidukit kasutama ainult teedel, mis on teed Teeseaduse mõttes.
 7. Rentnikul on keelatud sõidukit anda kolmandatele isikutele kasutamiseks v.a. rendilepingusmärgitud teistele juhtidele.
 8. RENDIAUTOS ON SUITSETAMINE RANGELT KEELATUD!!! TRAHV kuni 200€ ja autosalongi keemiline puhastus rentniku kulul.
 9. Rentnik või teine juht on kohustatud veenduma enne igat sõitu sõiduki tehnilises korrasolekus ning jälgima tehnoseisundit sõidu ajal. Tehnilise rikke esinemisel sõitmise katkestama kuni vea kõrvaldamiseni.
 10. Rentnik on kohustatud sõidukit tankima üksnes kvaliteetse ja sõidukile ettenähtud mootorikütusega.
 11. Rentnik on kohustatud tegema kõik, et vältida kahju tekkimist rendileandjale ja kolmandatele isikutele.
 12. Liiklusõnnetuse, varguse, vandalismi jms. juhtumi korral on rentnik kohustatud viivitamatult teavitama rendileandjat juhtunust. Kui tegemist on olukorraga, kus rentnikul tekib seadusest tulenev kohustus teavitada juhtunust päästeametit või politseid on rentnik kohustatud seda tegema.
 13. Rentnik on kohustatud tagastama sõiduki ettenähtud ajal ettenähtud kohta. Sõidukit ei tohi hüljata. Rendiperioodi ületamisel ilma rendifirma vastava nõusolekuta üle 1 (ühe) tunni, on rendifirmal õigus rakendada tunnitariifi vastavalt hinnakirjale 15€/h.
 14. Kahju tekkimisel rendile andjale või kolmandatele isikutele või dokumentide või esemete kadumisel on rentnik ja teine juht kohustatud hiljemalt 24 tunni möödumisel esitama rendile andjale kirjaliku seletuse juhtunu kohta. Kui puudub muu võimalus kirjaliku seletuse andmiseks võib seda erandkorras esitada eelneval kokkuleppel rendile andjaga ja digitaalselt allkirjastatuna lepingus toodud e-maili aadressile.

 

IV RENTNIKU VASTUTUS

 1. Liiklusõnnetusest või kolmanda isiku õigusvastasest käitumisest tekkinud kahju kannab rentnik ulatuses, mida ei hüvita kindlustus (s.h. omavastutuse määra 500 EUR).
 2. Rentnik vastutab täielikult kõikide sõidukist kadunud või vahetatud detailide ja lisavarustuse eest.
 3. Sõiduki kahjustamisel rentniku enda või kolmandate isikute poolt kannab kahju rentnik.
 4. Sõiduki rehvid ei ole kindlustatud. Katkise või tühja rehvi eest on trahv kuni 200€.
 5. Kui rentnik ja/või teine juht on tahtlikult oma tegevuse või tegevusetusega põhjustanud kahju rendile andjale või kolmandale isikule, kannab rentnik kahju täielikult.
 6. Rentnik kannab täielikult kahju, mis on tekitatud joobeseisundis rentniku või teise juhi süül.
 7. Kui rentnik annab sõiduki üle kolmandale isikule, kannab rentnik täielikult rendileandjale või kolmandatele isikutele tekkinud kahju.
 8. Rentnik kannab sõiduki vargusel tekkinud kahju täielikult juhul, kui ta ei tagasta rendileandjale sõiduki võtmeid,signalisatsioonipulti ja sõidukiregistreerimistunnistust.
 9. Kui sõiduk vajab remonti ja kahju on tekkinud rentniku süül, kohustub rentnik tasuma iga remondipäeva eest lepingus kokkulepitud rendipäeva hinna lisaks omavastutusele.
 10. Ebakvaliteetsest kütusest tekkinud kahjud kannab rentnik.
 11. Sõiduki dokumentide või võtmete mittetagastamisel või puuduliku varustusega sõiduki tagastamisel tasub rentnik rendileandjale leppetrahvi 200€ iga kaotatud või puuduva dokumendi või eseme kohta.
 12. Sõiduki tagastamisel paagiga, mis ei ole sellele sõidukile ettenähtud kütusega täielikult täidetud maksab rentnik tankimise tasu 10 eurot ja puuduva kütuse 1,5 kordse maksumuse.
 13. Rentniku poolt sõiduki hülgamisel tasub rentnik rendileandjale leppetrahvi sõiduki soetusmaksumuse ulatuses.
 14. Rentnik vastutab omanikuvastutuse põhimõtete kohaselt rendile andja ees ja tasub rendile andjale määratud trahvid.

 

V RENDILE ANDJA KOHUSTUSED

 1. Rendile andja kohustub sõiduki rentnikule andma üle lepingus märgitud kokkulepitud kohas ja ajal.
 2. Rendile andja kohustub täitma lepingut heas usus.

 

VI RENDILE ANDJA ÕIGUSED

 1. Rendile andjal on õigus nõuda tagatisraha omavastutuse ulatuses.
 2. Rendileandjal on õigus kontrollida sõiduki seisundit ja selle korrashoiu tagamist.
 3. Rendile andja määrab sõiduki remondi koha, tingimused ja ulatuse sõltumata sõiduki asukohast.
 4. Rendile andjal on õigus loobuda sõiduki rentimisest ja lõpetada rendileping, kui rentnik või teine juht äratab kahtlust või võib arvata, et sõidukit kasutatakse pahatahtlikul eesmärgil või eiratakse ekspluatatsiooni nõudeid.
 5. Sõiduki rikkest tingitud ja muud kahjud (avarii, liiklusõnnetus, reisi ära jäämine või katkemine, töö või muude kohustuste täitmata jätmisest tulenev kahju rentniku või teise juhi ja kolmanda isiku vahel) ei kuulu kandmisele rendile andja poolt. Need kulud jäävad rentniku enda kanda ja see on rendirisk. Sõiduki tagasitoomine koju jääb rendile andja kanda kui tehniline rike ei ole põhjustatud kliendi hooletusest.
 6. Kahju tekkimise juhtumist rendile andja mitteteavitamisel tasub rentnik kolmekordselt rendisumma ja kannab rendile andjale sellest tekkinud kahjud. Kahju hüvitamine toimub ühekordse rahamaksmise kaudu.
 7. Käesolev leping on kooskõlas mõistlikkuse ja hea usu põhimõttega. Rendilepingul oleva allkirjaga tõendab rentnik, et on rendilepingu täielikult läbi lugenud, selle sisust ja mõttest aru saanud ning nõustub nende tingimustega.

 

VII MUUD SÄTTED

 1. Rendilepingu allkirjaga tõendab rentnik, et on rendilepingu ja tingimused täielikult läbi lugenud,selle sisust ja mõttest aru saanud ning nõustub lepingu ning renditingimustega.
 2. Lepingus sätestamata küsimustes juhinduvad pooled Võlaõigusseaduse § 339 kuni § 390 sätetest.
 3. Rendile andjal on õigus teha hinnakirjas muudatusi.
 4. Rendile andja sõidukitele on paigaldatud valveseadmed.

 

Kokkuvõte

 

MAKSMINE

Maksmine toimub enne rendiperioodi sularahas, kaardiga (aktsepteerime kõiki maksekaarte) või vähemalt 2 tööpäeva enne rendiperioodi algust arvega.Broneerimise puhul maksab klient ette vähemalt 50 % rendihinnast ja ülejäänud raha auto kättesaamisel vahetult enne rendiperioodi algust. Rendihinna sees on auto liikluskindlustus, kasko kindlustus. Kütus ei sisaldu rendihinnas. Kui sõiduk tagastatakse kokkulepitust hiljem, siis rakendub vastavalt hinnakirjale tunni tariifi. Eraisiku puhul on nõutav deposiit, mis tagastatakse rendiperioodi lõppedes juhul, kui ei ole tekkinud pretensioone (nt. kindlustusjuhtum, pesemata auto, tühi paak). Auto rehvid ei ole kindlustatud – trahv tühja rehvi eest kuni 200€.

 

DOKUMENDID

Vajalikeks dokumentideks on pass või ID-kaart ja juhiload, mille koopiad jäävad rendile andjale.Juhiload peavad olema ladina tähestikus. Nõutav rahvusvaheliste lubade olemasolu ning vähemaltkaheaastane sõidukogemus (ei kehti ajutised juhiload). Juriidilistel isikutel on vajalik Äriregistri Bkaardi koopia, allakirjutaja pass ja vajadusel firma volitus.

 

KÜTUS JA PUHTUS

Auto antakse rentijale üldjuhul täis paagiga. Auto tagastamisel mitte täis paagiga tuleb rentijal tasuda iga puuduva liitri eest 1,5 kordne hetke turuhind ja lisaks tankimistasu 10€. Rentnik on kohustatud sõidukit tankima üksnes kvaliteetse ja sõidukile ettenähtud mootorikütusega. Keelatud on kasutada muud liiki kütust! Samuti on auto rentijale üle andes puhas ja tehniliselt korras. Pesemata auto tagastamisel tuleb rentnikul tasuda välispesu eest 25€. Määrdunud salongi puhastamise eest vastavalt pesula hinnakirjale.

 

AUTO KOHALETOOMINE JA ÄRAVIIMINE

Autec  Autorent  toimetab sõiduki kokkulepitud kohta Tallinna piires tööajal 10-18 tasuta.

Väljaspool tööaega 18:00-22:00 tasuga 10€ kord ja 22:00-10:00 tasuga 20€ kord.

Linnast väljas lisandub kilomeetri tasu 0,40 € kilomeeter.

 

RENTNIKU VASTUTUS

Rendiautole ja lisavarustusele tekitatud vigastuste, samuti auto varguse eest kannab rentnik täielikku vastutust. Lisaks tuleb rentijal tasuda ka rendiperioodi jooksul saadud parkimistrahvid. Avarii omavastutus 500€. Kõikide kahjude puhul mis on toimunud rentniku süül  kohustub rentnik tasuma iga remondipäeva eest lepingus kokkulepitud rendipäeva hinna,mil sõidukit ei olnud võimalik välja rentida. Varguse omavastutus 15% auto väärusest.

Kui rentnik põhjustab avarii alkoholi- või narkojoobes olekus, on ta kohustatud hüvitama tekitatud kahjud täies ulatuses.

 

Autec OÜ